برای تکمیل خرید فرم زیر را تکمیل کرده و در محل مربوط به اطلاعات پرداخت، مشخصات پرداخت خود شامل تاریخ و ساعت پرداخت، مبلغ پرداخت و چهار رقم آخر شماره کارت خود را ارسال نمایید.

توجه: برای تکمیل ثبت نام حتما باید فرم زیر تکمیل گردد.
 بذ
[iphorm id=”1″ name=”ثبت نام در دوره خورشیدی “]