پرداخت شما ناموفق بود!

بعد از چند دقیقه دوباره امتحان نمایید و در صورتیکه موفق به پرداخت نشدید می توانید از طریق شماره کارت یا شماره حساب زیر پرداخت خود را انجام داده و برای تکمیل روند خرید با دبیرخانه تماس بگیرید:

مشخصات حساب بانک مسکن بنام ابراهیم حریت زاد

شماره کارت: ۶۲۸۰۲۳۱۳۳۶۳۸۰۴۰۶

شماره حساب: ۴۱۱۰۱۷۷۲۷۵۹۰۹

شماره شبا: IR850140040004110177275909

 

تماس با ما:

۰۲۱۸۸۹۸۳۸۶۶