لیدوپارس با سابقه اجرا و مشاوره نیروگاه های خورشیدی متعدد در کشور و با دانش فنی به روز، مشاوره های فنی لازم از ابتدا تا انتهای مراحل مختلف احداث نیروگاه های خورشیدی را انجام می دهد. تیم فنی-مهندسی لیدوپارس و ارتباطات گسترده با شرکت ها و سرآمدان نیروگاه های خورشیدی در حوزه های مختلف، موجب شده تا مطمئن ترین گزینه برای انتخاب نهایی را ارائه دهد.

برگزاری بزرگترین همایش های خورشیدی ایران و انتخاب لیدوپارس بعنوان برند برتر آموزش های خورشیدی در کشور، تاکیدی است تا طرح های مطالعات فنی با دقت کامل بررسی شده و بهترین پیشنهادات به کارفرما ارائه گردد. این مهم منجر به جلوگیری از هدر رفت پول و زمان اجرای پروژه شده که در مجموع هزینه های تمام شده اجرای پروژه های نیروگاهی را به میزان قابل توجهی در پی خواهد داشت.

توجه به نکات جزئی و ابعاد مختلف اجرایی در هنگام خرید، نصب و بهره برداری نیروگاه، علاوه بر دانش فنی، نیاز به تجارب اجرای نیروگاه های مختلف داخل و خارج از کشور دارد. لیدوپارس به فراخور نیاز در هر مرحله و بر اساس ضرورت های پروژه، از توانمندی های نخبگان هر حوزه استفاده خواهد کرد تا مطالعات جامع و کاملی را در رابطه با هر پروژه انجام دهد.